Mokyklos veiklos strategija

VIZIJA

Darželis – atvira visuomenei, pokyčiams įstaiga, priimanti ir įsisavinanti naujas technologijas,
ieškanti efektyvių ugdymo(si) metodų, būdų.

MISIJA

Sudaryti sąlygas visapusiškai atsiskleisti individualiai vaiko asmenybei, jo socializacijai bei integruotis į bendruomenę.
Daželis, bendradarbiaudamas su šeima, kryptingai puoselėja visas vaiko galias, brandina asmenybę per saviraišką, kūrybą, sveiką gyvenseną, tautos kultūros vertybes, siekiant ugdymo tęstinumo darželyje ir pradinėje mokykloje.

FILOSOFIJA

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus.

O.Vaildas