PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2014m.gegužės15d.sprendimuNr.TS-219
KAUNO RAJONO KULAUTUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO

N U O S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. Kulautuvos lopšelio-darželio nuostatai (toliau-Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Kulautuvos lopšelio-darželio (toliau – Lopšelis – darželis ) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, Lopšelio – darželio grupę, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą, ugdymo formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Lopšelio – darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Lopšelio – darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Lopšelio-darželio oficialus pavadinimas – Kauno rajono Kulautuvos lopšelis – darželis.
3. Sutrumpintas pavadinimas Kulautuvos lopšelis-darželis. Lopšelis – darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191096495.
4. Lopšelio – darželio istorija: Lopželis – darželis įsteigtas 1947m.(Lietuvos TSR Švietimo Ministerija 1948 m.gruodžio 3d. Vaikų darželio pasas 1948-1952 metams).
5. Teisinė forma- biudžetinė įstaiga.
6. Savininkas – Kauno rajono savivaldybė.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno r. savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Lopšelio – darželio buveinė – Tulpių g.2, LT-53481Kulautuva, Kauno rajonas.
9. Lopšelio – darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo mokyklos grupės įstaiga lopšelis – darželis.
11. Mokymo kalba – lietuvių kalba.
12. Mokymo forma – dieninė.
13. Lopšelyje – darželyje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (si) programos.
14. Lopšelis – darželis yra viešas juridinis asmuo, turintis savo anspaudą su valstybės herbu ir mokyklos pavadinimu, neturintis savarankiškosios atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS ,TIKSLAS, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS
15. Lopšelio – darželio veiklos sritis – švietimas.
16.Lopšelio – darželio švietimo veiklos rūšys:
16.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas , kodas 85.10.10;
16.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
16.2.1.priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
16.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
17. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
17.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
17.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
17.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
18. Lopšelio – darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudarant prielaidas sėkmingam tolimesniam mokymuisi mokykloje.
19. Lopšelio – darželio veiklos uždaviniai:
19.1. teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
19.2. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijoje bei ugdymo šeimoje tęstinumą;
19.3. sergėti ir stiprinti mokinio fizinę bei psichinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti judėjimo ir aktyvumo poreikį;
19.4. užtikrinti turinčių specialiųjų poreikių mokinių integraciją į bendrojo ugdymo grupes;
19.5. skatinti mokinį bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, veikti ir žaisti kaupiant emocinę, socialinę, kultūrinę, pažintinę patirtį. Gerbti ir palaikyti mokinio žaidimą – efektyviausią ugdymo(si) būdą;
19.6. ugdyti sakytinę mokinio kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą;
19.7. padėti mokiniams pažinti ir perimti lietuvių tautos kultūrinį bei istorinį palikimą, plėtojant estetinę ir dorovinę pasaulėjautą, tautinę savimonę;
20. Įgyvendindamas jai pavestus uždavinius Lopšelis – darželis atlieka šias funkcijas:
20.1. įgyvendina Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą Lopšelio – darželio bendruomenės pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus;
20.2. įgyvendina Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programą;
20.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką ugdymą;
20.4 teikia informacinę, socialinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas Švietimo ir mokslo ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
20.5. įvertina mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
20.6. organizuoja tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
20.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
20.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią, sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką;
20.9. kuria ugdymo turinio reikalavimus įgyvendinti reikiamą edukacinę aplinką ir materialinę bazę, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;
20.10. organizuoja mokinių maitinimą Lopšelyje – darželyje;
20.11. viešai skelbia informaciją apie Lopšelio – darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
20.12. vykdo veiklos įsivertinimą;
20.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS
21. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama paskirtas funkcijas, turi teisę:
21.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo(si) veiklos būdus;
21.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);
21.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
21.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
21.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
21.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai LR Švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka, jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
21.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
21.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
22. Mokykla privalo užtikrinti kokybišką ugdymą, sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos žalingiems įpročiams aplinką, higienos normas atitinkančias ugdymo(si) sąlygas, atvirumą vietos bendruomenei.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
23.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
23.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
23.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos priešmokyklinio ugdymo planą, kurio projektui yra pritarusi Mokyklos taryba.
24. Mokyklai vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Direktorius:
25.1. suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir mokyklai skirto mokos fondo;
25.2. nustato direktoriaus pavaduotojų ugdymui, ūkvedžio veiklos sritis;
25.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;
25.4. priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
25.5.vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Lopšelio – darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
25.6. suderinęs su Lopšelio – darželio taryba, tvirtina Lopšelio – darželio darbo tvarkos taisykles;
25.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
25.8. vadovauja Lopšelio – darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Lopšelio – darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio – darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
25.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
25.10. sudaro teisės aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;
25.11. sudaro Lopšelio – darželio vardu sutartis Lopšelio – darželio funkcijoms atlikti;
25.12. organizuoja Lopšelio – darželio dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopšelio – darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja;
25.14. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.16. inicijuoja Lopšelio – darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
25.17.bendradarbiauja su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), pagalba vaikui, mokytojui ir Lopšeliui – darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
25.18. atstovauja Lopšeliui – darželiui kitose institucijose;
25.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ūkvedžiui;
25.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
26. Lopšelio – darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje – darželyje, už demokratinį Lopšelio – darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Lopšelio – darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Lopšelio – darželio veiklos rezultatus.
27. Lopšelyje – darželyje metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė grupė. Metodinė grupė skirta mokytojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo ir ugdymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokinys sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį individualioms mokinio reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Lopšelio – darželio strateginiais tikslais, teikti Lopšelio – darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
28. Metodinės grupės nariai yra ikimokyklinių grupių auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
29. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Lopšelio – darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjam klausimu, pasitarimus.

V. LOPŠELIO – DARŽELIO SAVIVALDA

30. Lopšelio – darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji Lopšelio – darželio savivaldos institucija. Taryba telkia Lopšelio – darželio mokinių tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti Lopšeliui – darželiui aktualius klausimus, padeda direktoriui atstovauti teisėtiems Lopšelio – darželio interesams.
31. Tarybą sudaro 6 nariai. Į Tarybą lygiomis dalimis (3+3) tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu renka visų grupių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas, o mokytojus – atviru balsavimu renka Mokytojų taryba savo posėdyje. Taryba renkama trejiems metams. Išvykus Tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.
32. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau du trečdaliai narių. Nutarimai posėdyje priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Tarybos pirmininkas. Lopšelio – darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
33. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
34. Lopšelio – darželio taryba:
34.1. teikia siūlymus dėl Lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
34.2. pritaria Lopšelio – darželio strateginiam planui, Lopšelio – darželi metiniam veiklos planui, Lopšelio – darželio darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio – darželio direktoriaus;
34.3. teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ir papildymo, Lopšelio – darželio vidaus struktūros pertvarkos;
34.4. svarsto Lopšelio – darželio lėšų naudojimo klausimus;
34.5. išklauso metines Lopšelio – darželio veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
34.6. teikia siūlymus Lopšelio – darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Lopšelio – darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
34.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Lopšelio – darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui;
34.8. teikia siūlymus dėl Lopšelio – darželio darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio – darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
34.9. svarsto Lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
35. Tarybos nutarimai teisėti, jai neprieštarauja teisės aktams.
36. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio – darželio bendruomenei.
37. Lopšelio – darželio mokytojų taryba (toliau – Mokytojų taryba) – nuolat veikianti Lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio – darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
38. Mokytojų tarybai vadovauja Lopšelio – darželio direktorius.
39. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Lopšelio – darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
40. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio – darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
41. Grupės mokinių tėvų komitetą sudaro trys grupių mokinių tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) atstovai. Jie išrenkami grupės tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) susirinkime. Grupės mokinių tėvų komitetui vadovauja susirinkime išrinktas pirmininkas. Grupės tėvų komitetas aptaria su grupės auklėtoju mokinių lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie mokinius klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Lopšelio – darželio tarybai ir direktoriui.
42. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Lopšelio – darželio direktorius gali organizuoti grupių mokinių tėvų komiteto pirmininkų pasitarimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

43. Darbuotojai į darbą Lopšelyje – darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
44. Lopšelio – darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
45 Lopšelio – darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. LOPŠELIO – DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO – DARŽELIO
VEIKLOS PRIEŽIŪRA
46. Lopšelis – darželis valdo pasitikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
47. Lopšelio – darželio lėšos:
47.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Kauno rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintą sąmatą;
47.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
47.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
47.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
48. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Lopšelis – darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
50. Lopšelio – darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
51. Lopšelio – darželio veiklos priežiūrą atlieka Kauno rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Lopšelis – darželis informaciją apie veiklą viešai skelbia savo interneto svetainėje, atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka ir Lopšelio – darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.
53. Lopšelio – darželio interneto svetainėje skelbiama informacija apie Lopšelio – darželio vykdomas ugdymo programas, priėmimo sąlygas, mokytojų kvalifikaciją, mokamas paslaugas, svarbiausius Lopšelio – darželio išorinio vertinimo rezultatus, Lopšelio – darželio bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir apie kitas Lopšelio – darželio vykdomas veiklas. Taip pat šiose svetainėse, vietinėje spaudoje ir kituose informacijos šaltiniuose skelbiami pranešimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir/ar šiais Nuostatais reikia skelbti viešai.
54. Lopšelio – darželio nuostatus, jų pakeitimus, papildymus aprobuoja Lopšelio – darželio taryba ir tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
55. Lopšelio – darželio nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Lopšelio – darželio direktoriaus ar Lopšelio – darželio tarybos iniciatyva.
56. Lopšelis – darželis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
57. Lopšelis – darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.
Meras Valerijus Makūnas

 

 

 

x