Programos

Ikimokyklinio ugdymo programa Kulautuva

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi pagal individualią Kulautuvos darželio ikimokyklinę ugdymo  ir Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendrąją  programas.

Pagal Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių yra sudaromos pritaikytos ugdymo programos.

Įstaiga dalyvauja ES finansuojamose programose ,,Pienas vaikams‘‘ ir Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose‘‘