Informacija tėveliams

SVARBI INFORMACIJA!

 

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI

2019 m. kovo 7 d. 

Ilgėja „Tėvų linijos“ darbo laikas

Į „Tėvų liniją“ pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais jau galima skambinti ne tik vakarais, bet ir dieną – nuo 11 iki 13 val. Tad nemokamos anoniminės psichologų pagalbos visoje Lietuvoje sulauks daugiau tėvų, globėjų ir senelių. (plačiau)

 

2018 05 24 Kauno r. tarybos posėdyje priimtas sprendimas Nr. TS-149 Dėl pirmumo teisių pakeitimo priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes.

Visus tėvelius, kurie yra parašę prašymus, kad jų vaikas lankytų mūsų įstaigą ir atitinka šių prioritetų kriterijus, prašome papildyti savo pateiktus prašymus ( tie, kurie pageidauja lankyti jau nuo š. m. rugsėjos 1 d., turėtų suskubti tai padaryti iki 2018 05 31):

 1. Vaikas iš šeimos, kurioje tėvai augina tris ir daugiau vaikų (pateikti seniūnijos pažymą apie šeimos sudėtį);
 2. Vaikas, kurio vienas iš tėvų (globėjų) atlieka karo tarnybą arba abu tėvai (globėjai)yra statutiniai valstybės tarnautojai, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos vidaus tarnybos statutas (pateikti pažymą apie karo tarnybos atlikimą arba pažymas apie darbovietę ir pareigas, kuriose nurodoma, kad darbuotojas yra statutinis valstybės tarnautojas).
 3. Vaikai priimami be eilės, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoju toje pačioje švietimo įstaigoje (pateikti pažymą apie darbovietę ir pareigas).

_______________________________________________________________________

Norime pasidalyti džiugia žinia, kad Kauno rajone jau įgyvendinamas projektas, skirtas šeimoms, kurios augina vaikus iki 18 metų. Trejų metų laikotarpiu Kauno rajono gyventojai turės galimybę gauti ypač plataus spektro nemokamas profesionalų paslaugas – vaikams, paaugliams, tėvams ir visai šeimai.

Artimiausiu metu numatomos šios paslaugos:

 • Pozityvios tėvystės mokymus (auginantiems įvairaus amžiaus vaikus);
 • Individualios socialinio darbuotojo, pedagogo, psichologo konsultacijos;
 • Mediatoriaus konsultacijos;
 • Paauglių vaikinų lytiškumo ugdymo grupė;
 • Tėčio ir vaiko tarpusavio santykių gerinimo grupė-žygis.

 

Daugiau informacijos www.darnus-namai.lt

Facebook Darnūs namai

Registracija ir informacija

Tel. 867870558

 1. p. paramaseimai@darnus-namai.lt

Nauji leidinukai ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėvams. Skaitykite daugiau čia:

 

INFORMACIJA TĖVAMS

Vaikų priėmimo tvarkos aprašas

_________________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN75:2010 ,,įstaiga,vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio   ugdymo programą.Bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais,,
XI.dalimi  dėl vaikų priėmimo
95.punktas Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių  (karščiuoja,skundžiasi skausmu,viduriuoja,vemia,kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus,taip pat turinčius utėlių ar glindų.
96.punktas Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą (F 094/a)

Direktorė                                  Rasa Kersnauskienė

_______________________________________________________________________

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

• Kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 15 d., turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas, forma Nr. 027-1/a (Higienos norma HN 75:2010).

__________________________________________________________________________

PRIMENAME

• Vaikai į lopšelį – darželį priimami iki 8 val. 30 min.
• Jeigu vaikas į darželį vėluos arba visai neatvyks, būtina iki 8 val.20 min. arba iš vakaro, pranešti grupės auklėtojui (galima skambinti telefonu 543201).
• Į grupę priimami tik sveiki vaikai.
• Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis izoliuojamas iki atvykstant tėvams.
• Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą ( F 094/a )
• Vaikai į grupes atvedami tvarkingi ir švarūs.
• Tėvai turi teisę naudotis nepilna vaiko buvimo darželyje diena. Parašius prašymą ne trumpesniam kaip 1 mėnuo galima atsisakyti pusryčių ar vakarienės ir yra atitinkamai mažinamas mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje – darželyje.
• Tėvai, pagal galimybes, turi įsijungti į darželio gyvenimą, šventes, talkas remontuojant, tvarkant aplinką ir kt.

 

 

PRIĖMIMAS Į KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

Informuojame, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiuo tarybos sprendimu patvirtintas naujas vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) (pridedama).

Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, vaikų priėmimo, grupių sudarymo tvarką, duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę. Aprašas taikomas visoms Savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

SVARBIAUSI PAKEITIMAI NUO 2016 M. LAPKRIČIO 1 DIENOS

Tėvų (globėjų) prašymų pateikimas

Prašymus tėvai (globėjai) gali teikti pageidaujamai ugdymo įstaigai praėjus 1 mėnesiui nuo vaiko gimimo (Savivaldybės duomenų bazėje registrų duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį).

Prašymai priimami visus metus (kiekvieną darbo dieną darbo valandomis) ugdymo įstaigose, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje arba elektroniniu būdu.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

 • vaiko gimimo liudijimas;
 • pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus.

Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją arba į Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Prašymų pateikimas raštu.

Teikiant prašymą pageidaujamos lankyti Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui arba Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui raštu būtina pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prašymų galiojimas

Priėmus vaiką į pirmą (I) pasirinktą Švietimo įstaigą vaiko vieta antroje (II) pasirinktoje Švietimo įstaigos eilėje neišsaugoma, prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami.

Tėvų (globėjų) prašymai, kurie nebuvo tenkinami Švietimo įstaigoje (-se) iki pageidaujamos datos, automatiškai perkeliami į kitų metų pageidaujančių lankyti Švietimo įstaigos (-ų) eilę pagal prašymo registravimo datą ir laiką eilės tvarka.

Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti Švietimo įstaigą (-as), pageidaujamą lankymo datą panaikina ankstesnįjį. Ankstesnieji prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami.

Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami.

Tėvams (globėjams) suteikiamos teisės

Tėvams (globėjams) pateikusiems prašymus Savivaldybės duomenų bazėje suteikiamos teisės:

 • Patikrinti savo vaiko vietą Švietimo įstaigos eilėje interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. Kiekvienų metų sausio 15 d. pradedama rodyti ateinančių mokslo metų eilė;
 • Papildyti pateiktą registruotą prašymą atsiradus pirmumo teisei ir pateikti dokumentus, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė;
 • Tos pačios amžiaus grupės lankančių Švietimo įstaigas vaikų tėvams (globėjams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybė apsikeisti Švietimo įstaigomis, pateikus prašymą Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui.

Vaikų priėmimas į švietimo įstaigas

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis Savivaldybės duomenų bazėje suvestų duomenų pagrindu iki birželio 1 d., kuriuos suveda Švietimo įstaigų, Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojai. Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Iki kiekvienų metų liepos 1 d. dienos Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo sukomplektuotas grupes įsakymu patvirtina Švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš Savivaldybės duomenų bazės Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo patvirtintus priimamų vaikų sąrašus.

Tėvų informavimas

Tėvai (globėjai), pateikę prašymus Savivaldybės duomenų bazėje, gauna pranešimus jų nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.

Svarbu:

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Švietimo įstaigoje, per
10 kalendorinių dienų privalo pasirašyti sutartį.

Tėvai (globėjai), negalintys pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turi pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu laišku ar registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą nurodant pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų (per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą), vaikas netenka vietos Švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų ir laukiančių vaikų sąrašuose neišsaugoma.