Darbuotojai

Lopšyje- darželyje dirba darbuotojai pagal Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašus.
Darželiui nuo 2006 metų vadovauja direktorė Rasa Kersnauskienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Narutė Mazurkevičienė.

Vadovo metinės veiklos ataskaita pateikta bendruomenei. Iki 2019 m. sausio 30 d. Kulautuvos lopšelio-darželio  bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus Lopšelio-darželio tarybai dėl vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimo.

Vadovo metinės veiklos ataskaita už 2018 m.

 

Įstaigoje dirba 8 pedagogai:

metodininkė Margarita Čiučiulkienė,

vyr.mokytojos: Kazė Maziliauskienė, Lina Sidikerskienė, ir mokytoja Nijolė Bernotienė, Virginija Petrauskienė, Greta Žemaitytė.
Meninio ugdymo mokytoja Vida Ramanauskienė , įgijusi vyr. muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
Logopedė –Danutė Stigienė, įgijusi vyr. logopedo kvalifikacinę kategoriją.

Logopedas:

Danutė Stigienė

Darbo laikas:

Antradienį ir trečiadienį : 7.30 – 11.30

Ketvirtadienį : 7.30 – 12.30

Kulautuvos lopšelio – darželio pareigybių sąrašas

 

Logopedė suteikia pagalbą vaikams, kurie turi komunikacijos ir kalbos sutrikimų:

  • rūpinasi vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija;
  • visapusiškai tiria priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą);
  • teikia korekcinę logopedinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams;
  • dalyvauja gerovės komisijos veikloje, konsultuoja auklėtojas, kurių grupėse yra vaikų su kalbos ir komunikacijos sutrikimais, bendrauja su įstaigos bendruomene, vaikų tėvais;
  • sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe.

Vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato rajono Pedagoginė Psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Gerovės komisija (GK) po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).